On di.dk we use cookies for multiple purposes relating to functionality, web analyze, and marketing. If you continue, you accept cookies for these purposes. You can read more about cookies and change your cookie settings on this page.


Statutes

Statutes of FAD

FORSVARS- & AEROSPACEINDUSTRIEN I DANMARK  

Vedtægter

Kapitel A: Navn, hjemsted og formål

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er "Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark" (FAD). FAD er en forening for forsvars-, fly-, rum- og sikkerhedsindustrien i Danmark. Der kan desuden benyttes den engelske betegnelse ”Danish Defence and Security Industries Association”.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles branchemæssige interesser, herunder styrke deres konkurrenceevne og omdømme. Formålet søges fremmet på følgende måder:

 • Ved forhandling og aftaler med myndigheder, organisationer og andre relevante interessenter om medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser, både nationalt og internationalt.
 • Ved etablering og vedligehold af relationer til beslægtede danske og udenlandske organisationer, herunder tilsvarende foreninger i Europa.
 • Ved kollegialt samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner m.fl. om projekter med relevans for forsvars-, fly-, rum- og sikkerhedsindustrien i Danmark.
 • Ved etablering af kontakt til relevante udenlandske virksomheder inden for forsvars-, fly-, rum- og sikkerhedsindustri.
 • Ved gennemførelse af projekter af fælles interesse.

Kapitel B: Foreningens medlemmer

§3 Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, der er medlem af DI eller associeret til DI.

Foreningens medlemmer kan danne sektioner med henblik på løsning af fælles opgaver.

Anmodning om medlemskab af foreningen skal ske til foreningens sekretariat.

§3a Associering
Virksomheder og organisationer, som ikke kan blive medlem eller associeret til DI, jf. §3, kan optages som associeret i foreningen. Som associerede kan endvidere optages virksomheder uden DI-tilknytning, der består af én enkelt personlig ejer og uden tilknyttede ansatte.

Associerede i FAD har ret til at deltage i alle foreningens aktiviteter, men har ingen stemmeret på generalforsamlinger.

Associerede kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen.  

Anmodning om associering til FAD skal ske til foreningens bestyrelse.

§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen, der skal foretages skriftligt, kan kun ske til en 1. juli og med mindst seks måneders varsel.

Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse af foreningen kun finde sted med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket afhændelsen eller ophøret sker.

§ 5 Slettelse af medlemskab, associering og eksklusion
Slettelse

Medlemskab/associering slettes:

a) når betingelser for at blive optaget som medlem af foreningen, jf. §3, eller associeret, jf. §3a, ikke længere er til stede,

b) når medlemmet/den associerede har pådraget sig restance for to kvartaler eller derover. Slettes et medlemskab/associering i henhold til pkt. a på grund af betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord eller når et dødsbo er taget under behandling som gældsfragåelsesbo, ophører medlemskabet fra henholdsvis den dag, betalingsstandsning anmeldes, konkursdekret afsiges, forhandling om tvangsakkord åbnes, eller et dødsbo tages under behandling som gældsfragåelsesbo, medmindre boet inden tre uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet.

Eksklusion

Et medlemskab/associering kan ophøre ved eksklusion, såfremt medlemsvirksomheden ikke efterlever landets love og dermed skader branchens omdømme.

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skal i givet fald foreslå det på en generalforsamling, hvor det for at få gyldighed skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

En sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst otte dages varsel, og det her nævnte punkt på dagsordenen skal meddeles samtidig med indkaldelsen.

§ 6 Afvikling af medlemskab/associering
Et medlemskabs/associerings ophør frigør ikke den pågældende virksomhed for forpligtelsen til at betale kontingent for hele den tid, som medlemskabet/associeringen har varet, indtil udløbet af den lovlige udmeldelsesfrist.

Et medlemskabs/associerings ophør giver ikke den pågældende virksomhed krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.

Kapitel C: Ledelse

§ 7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Foreningen afholder en årlig ordinær generalforsamling og kan afholde ekstra­ordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.

§ 8 Ordinære generalforsamlinger
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 1. marts til 30. juni efter bestyrelsens beslutning om tid og sted.

Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Gennemgang af budget for indeværende regnskabsår
 5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af kritisk revisor
 8. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
 9. Eventuelt  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for generalforsamlingen tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før denne. Både varsling og fremsendelse af dagsorden mv. kan ske elektronisk.

På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen opførte sager. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt meddeles foreningen senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt senest 3 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet foreningen i hænde.

De ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles så hurtigt det er muligt, men så vidt muligt med et varsel, der ikke er mindre end 24 timer. Tilsigelserne skal i alle tilfælde ledsages af dagsorden for generalforsamlingen, og der kan kun tages beslutning i de på denne dagsorden opførte sager.

§ 10 Møde- og stemmeret
Mødeberettiget på generalforsamlingerne er foreningens medlemmer.

Associerede virksomheder og organisationer har ret til at overvære generalforsamlinger og tage ordet på denne, men kan ikke stemme eller vælges. jf. § 3a.

Stemmeret kan kun udøves af en mødeberettiget for hvert stemmeberettiget medlem.

Medlemmernes stemmeret vægtes efter det pågældende medlems kon­tingent, således at hvert medlem har én stemme for hver påbegyndt 1.000 kr., der er betalt i kontingent til foreningen i kalenderåret forud for generalforsamlingen.

En stemmeberettiget medlemsvirksomheder kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget medlemsvirksomhed eller bestyrelsen.

Hver medlemsvirksomhed kan dog, foruden sin egen stemme, kun afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt. Bestyrelsen kan dog bære et ubegrænset antal fuldmagter.

§ 11 Afstemningsregler
Hvis ikke andet er bestemt i disse vedtægter, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpel stemmeflerhed ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer.

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at de tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer.

Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at de tiltrædes af 3/4 af de afgivne stemmer, jf. dog §22.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 2/3 stem­me­flerhed, når 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 3/4 stemme­flerhed, når 3/4 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret.

Der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 10 stemmeberettigede på generalforsamlingen stiller krav herom.

Afstemning om forslag, som kan medføre udtrædelse af DI, opløsning af foreningen eller ændringer af nærværende bestemmelse, skal altid ske skriftligt

Dirigenten er altid berettiget til at bestemme, at afstemning skal foretages skriftligt.

Hvis en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstra­ordinær generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

§ 12 Bestyrelse
Bestyrelsen består af indtil ni medlemmer, som skal repræsentere hver sin medlems­virksomhed og indgå i virksomhedens øverste daglige ledelse.

Valg til bestyrelsen gælder for to år således, at der hvert år afgår det halve antal medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der tillige er foreningens for­mand og næstformand, og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig.

Disse valg finder sted på det førstkommende bestyrelsesmøde efter en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket valg til bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder medlemsvirksomheden, udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen i tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling fuldstændiggøre sit antal.

Formanden eller i hans forfald næstformanden lader indkalde til bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslags­givende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13 Repræsentation i andre foreningers ledelse
Bestyrelsen kan på foreningens vegne udpege repræsentanter til råd, nævn, kommissioner og deslige.

Kapitel D: Økonomi

§ 14 Sekretariatsforhold
Foreningens daglige administration i såvel faglig som økonomisk henseende varetages efter aftale af DI i henhold til denne organisations til enhver tid gældende vedtægter.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå sekretariatsaftale med DI herom.

§ 15 Kontingent
Medlemmer og associerede betaler kontingent efter regler, der fastsættes af gene­ralforsamlingen på forslag fra bestyrelsen.

§ 16 Indtægternes anvendelse
Foreningens kontingent - og andre indtægter - anvendes til dækning af udgifter til foreningens drift, og herunder varetagelse af de formål, der er angivet i vedtægternes §2.

Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningens formue forvaltes forsvarligt. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale med DI og/eller finansielle virksomheder om forvaltning af foreningens formue.  

§ 17 Tegningsforhold og hæftelse
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening. Der påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt indgåelse af kautionsforpligtelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv fuldmagt til at tegne foreningen over for banker, institutioner eller lignende.

Bestyrelsen kan bemyndige personer tilknyttet DI’s administration til at disponere over foreningens formue på bestemte områder, således at disse i så fald altid skal underskrive to i forening. Udstedte fuldmagter skal fremgå af foreningens årsrapport.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller associerede nogen individuel hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Et medlems eller associeredes udmeldelse, slettelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udestående gæld til foreningen.

§ 18 Godtgørelse af udgifter mm.
Bestyrelsens medlemmer og andre personer eller virksomheder inden for foreningen, som efter bestyrelsens opfordring påtager sig arbejde for foreningen, kan få de herved medgåede udgifter dækket efter regning. Bestyrelsen fastsætter regler herom.

§ 19 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskabsførelse og kontingentopkrævning varetages af DI, og regnskabet revideres af DI’s statsautoriserede revisorer, som påfører dem en påtegning herom, hvorefter de forelægges foreningens bestyrelse til godkendelse.

Herudover vælger generalforsamlingen en kritisk revisor. Dennes opgave er en kritisk gennemgang af bestyrelsens dispositioner med henblik på at påse, at foreningens aktiviteter er holdt inden for, hvad der er naturligt og rimeligt i forhold til formålsbestemmelse.

Herefter forelægges regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Kritisk revisor vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Kapitel E: Andre regler

§ 20 Passive medlemmer og æresmedlemmer
Foreningen kan ved beslutning på generalforsamling vælge fysiske personer som passive medlemmer eller æres­medlemmer. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen.

Kapitel F: Foreningens opløsning

§ 21 Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen træffes af to med højst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Beslutning om opløsning skal ske med den i vedtægternes §11 foreskrevne majoritet.

Det er en betingelse for gyldigheden af en eventuel beslutning om opløsning, at generalforsamlingen forinden har vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at planen kan gennemføres, ligesom generalforsamlingen skal have taget beslutning om anvendelsen af foreningens formue.

Kapitel G: Vedtægternes ikrafttræden

§ 22 Ikrafttrædelsestidspunkt
Foreningens oprindelige vedtægter blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 18. juni 1996 og trådte i kraft den 1. juli 1996.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. juni 2016 og trådte i kraft samme dato.
FAD Part of Confederation of Danish Industry 1787 Copenhagen Denmark Tel: +45 3377 3066 E-mail: faddi.dk